Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2024 Yılı Tercüman Bilirkişi İlanı Hakkında
  06.10.2023

  T.C.

  KARABÜK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İ L Â N

   

  Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Karabük il ve ilçelerin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere, 2024 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

   

  BAŞVURU ŞARTLARI :

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine gore düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması

  b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

  c) En az ilkokul mezunu olması

  ç) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

  d) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

  e) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,

  f) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

  g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

   

  BAŞVURU USULÜ :

  Başvuru Yeri : www.karabuk.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Karabük Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden şahsen yapılacaktır.

  Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 27 Ekim 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza sunmaları, bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

  Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının

  belirtilmesi gerekir.

   

  BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

  (1) Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;

  a) T.C. kimlik numarası beyanı,

  b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

  c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda

  tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

  ç) İki adet vesikalık fotoğraf

  d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

  Not: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

   

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

  (1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

  (2) Başvurular, komisyon tarafından 24 Kasım 2023 Cuma gününe kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz

  olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

  (3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

  (4) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

  YEMİN :

  Listeye kabul edilenlere, 15/12/2023 tarihi saat:11.00’da, mazereti olması nedeniyle ilk yemin tarihinde yemin törenine katılamaması halinde mazeretini belgelemek kaydıyla 22/12/2023 tarihi saat:11.00’da “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 10. maddesi uyarınca hükmü gereğince Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Karabük Adliyesi Konferans Salonunda yemin ettirilecektir.

  LİSTELERİN İLANI :

  Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Karabük Adliyesi internet sitesi www.karabuk.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığına gönderilecektir.

  İlan olunur.05/10/2023

   

   

     ▲ Başvuru Formu 

   

     ▲ Adrese İlişkin Beyan Formu
   

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    Adalet Komisyonu Başkanlığı

  Adres

  Ergenekon Mah. Mimar Sinan Cad. Merkez / KARABÜK

  Telefon

  0370 413 00 49

  Faks: 0 370 412 46 22

  E-Posta

  karabukcbsisaretadalet.gov.tr