Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  KARABÜK ZABIT KATİPLİĞİ, MÜBAŞİR, HİZMETLİ VE KORUMA GÜVENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU
  20.10.2023

  T.C.

  KARABÜK

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

   

  İ L AN

   

             Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün personel alım ilanı doğrultusunda Karabük merkez ve mülhakat adliyeleri için Sözleşmeli personel alımı için sınav izni verilmiştir.

              Sözlü sınavlar neticesinde Komisyonumuzca oluşturulan nihai başarı sonuçları yayınlanmıştır.

              Sınav sonucunda başarılı olan adayların 03/11/2023 Cuma günü mesai bitimine kadar  aşağıda belirtilen belgeleri Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna elden veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile posta yolu ile ulaştırmaları gerekmekte olup, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır. 

  BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

  1- Son öğrenim durumunu gösteren belge (Diploma) ; Komisyon Başkanlığı ya  da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

  -Başvuru sürecinde e-devlet sisteminden öğrenci belgesi ile başvurusunu tamamlayan adayların mezuniyet belgesini (fotokopisi ile birlikte) Başkanlığımıza sunması gerekmektedir. (Mezuniyet belgeleri E-devlet üzerinden alınabilir.)

  2- Bilgisayar/daktilo dersi görmeyenlerden Bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika, belge ya da transkript (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)(Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği)

  3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan,TIKLAYINIZ.

  4- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

  5- 2022 yılı KPSS sınav sonucu belgesi çıktısı 

  6-  Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (E-devlet üzerinden alınabilir.)

  7- Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği)

  8- Nüfus Kayıt Örneği ( Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde nüfus kayıt örneği)

  9- Eş durum beyanı,   TIKLAYINIZ.

  10- Sağlık beyanı,  TIKLAYINIZ.

  11- Mal bildirim formuTIKLAYINIZ.

  12- Güvenlik Soruşturması Formu (formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün ıslak imzalı imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) TIKLAYINIZ. 

  13- Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair dilekçe örneği için tıklayınız (ekteki form tüm adaylar tarafından doldurulacaktır)

  14- Zabıt Katipliği, Mübaşir ve Hizmetli Unvanları İçin Tercih Talep Formu için TIKLAYINIZ. (Belirtilen unvanlarda tercih yapılması zorunlu olup, tüm tercih bilgilerinin doldurulması gerekmektedir.)

  KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ;

   1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu Bağımlılığı olmamak,

   2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

   3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

   4)Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”

       Hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli SAĞLIK KURULU RAPORU.

  Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 03/11/2023 Cuma günü mesai bitimine kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine yedek adayların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

  BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

   

   

   

  T.C. Kimlik No
  Adı
  Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Ergenekon Mah. Mimar Sinan Cad. Merkez / KARABÜK

  Telefon

  0370 413 00 49

  Faks: 0 370 412 46 22

  E-Posta

  karabukcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu